Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Single and separated sheets

 

last updated:

new pictures: 10/15/06

 

new information: 08/31/05

 

Single sheets (?)

signature: Toyokuni ga

roles: Fukashichi and Omiwa

size: horizontal ōban
censor seal:
??
date: rat 3
publisher:
?
Ref.: N8

signature: Toyokuni ga

play: Zoriuchi ?

size: horizontal ōban
censor seal:
??
date: rat 3
publisher:
?
Ref.: N8

signature: Toyokuni ga

play: Sayauchi ?

size: horizontal ōban
censor seal: ??

date: rat 3
publisher: ?

ref.: N8

print from an untitled series of popular Kabuki plays

signature: ?
actors: Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka Iroles: Inukai Genpachii, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden

size: horizontal chuban
censor seal: ??

date: rat ?
publisher: ?

ref.: L66,p10

signature: Toyokuni ga

actors: Suketakaya Takasuke III, Ichimura Uzaemon XIII, unknown


 

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: unread

ref.: N1

signature: Toyokuni ga
actor: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III, Onoe Shinshichi III, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII
roles: yatsuko Yodohira, Sakura hime, Tonoi Shonosuke Seigen, Shokuro, Kiyomizu Seigen
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata/shita-uri

date:
rat 1
Publisher: Kagaya Yasubei

ref.: ritsu 100-8349
signature: Toyokuni ga
actor: Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I
roles: Inukai Genpachi, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden


size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date:
rat 2
Publisher: Tsujiya Yasubei

ref.: ritsu 101-0525
signature: Toyokuni ga
actor: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V
role: meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji
play:
Sumidagawa tsui no kagamonsize: ōban
censor seal:
??, shita-uri
date:
rat ?
Publisher:
Takanoya Tomoemon
ref.: N1

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Kuzō II, Iwai Kumesaburō III
roles: ?
play: Koi (goro mo) Karigane zome


size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe, shita-uri

date:
rat 1
Publisher:
Hamadaya Tokubei

ref.:
N120-up2881
unknown: Kagamiyama (Women´s Chushingura)

signature: Toyokuni ga

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: horizontal ōban
censor seal: ??

date: rat 2ic
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N1

signature: Toyokuni ga

play:  Sumidagawa tsui no kagamon

size: horizontal ōban
censor seal: ??

date: rat 2ic
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N1

series "Satomi Hakkenden"

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chōjūrō V, Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I
roles: ?
play:  Satomi hakkenden

size: horizontal ōban
censor seal: Kinugasa, Murata, shita-uri

date: rat 1
publisher: Kiya Sojiro

ref.: N120-up2877

signature: Toyokuni ga

actors: Seki Sanjūrō III, Sawamura Chōjūrō V, Arashi Kichiroku, Sawamura Genpei II
roles: ?
play:  Satomi hakkenden

size: horizontal ōban
censor seal: Kinugasa, Murata, shita-uri

date: rat 1
publisher: Kiya Sojiro

ref.: N120-up2878

seperated sheets

signature: Toyokuni ga

actor:  Onoe Kikujirō II, Seki Sanjūrō III

role:  musume Ofumi, Hidari Jingoro

play: ?


size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 006-1362

signature: Toyokuni ga

actor:  Nakamura Utaemon IV

role: yaoya Hanbei

play: ?

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Kamaya Kihei

ref.: N2, ritsu 006-4115

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: Jiraiya

play: ?

size: ōban
censor seal:

date:
rat ?
Publisher: ?

ref.: N
1

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō

roles: Jiraiya

play: ?


size: ōban
censor seal:
??
date: rat 9
Publisher:
Yamamotoya Heikichi
ref.: N5

signature: Toyokuni ga

actor: Nakamura Kamenojō I

roles: Inenoya musume Okei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal:
Mera, Watanabe
/shita-uri

date: rat 7
Publisher: Ebisuya Shōshichi

ref.: N1, ritsu 006-1066

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 5
Publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chōjūrō V

roles: Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 2ic
Publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actor: Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 9
Publisher: Isechu ??

ref.: N81

signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujirō II, Sawamura Gennosuke III, Otani Tomoemon IV

roles: Shinzaemon tsuma Omachi, Tamigaya Shinzaburo, Sekiguchi Sehei

play: ?

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
Publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: ritsu 006-0639

signature: Toyokuni ga

actor: Bandō Shūka I

roles: Katsumi Anehe Ochiyo

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri

date: rat 7
Publisher: Tamaya Sosuke

ref.: ritsu 006-1851

signature: Toyokuni ga

actor: Bandō Shūka I

roles: ?

play: Hibari yamahime Sutematsu

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 11
Publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: ritsu 100-8015

signature: Toyokuni ga

actor: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V

roles: Katsumi Anehe Ochiyo, Inenoya Hanbei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date:
rat 7
Publisher: Iseya Chusuke

ref.: ritsu 100-9383

signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujirō II

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:

date:
rat 5
Publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: ritsu 101-0324

signature: Toyokuni ga

actor: Seki Sanjūrō III

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:

date:
rat 5
Publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 101-0325

signature: Toyokuni ga

actor: Arashi Rikan III

roles: Hanaregoma no Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal:
Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
Publisher: Minatoya Kohei

ref.: ritsu
101-1966

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chōjūrō V

roles: Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal:
Mera, Watanabe
date:
rat 3
Publisher: Kiya Sojiro

ref.: ritsu 101-4033
signature: Toyokuni ga

actor: Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Jiraya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date:
rat 8
Publisher: Takadaya

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: the merchant Komatsuya Souhichi

play: ?

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date:
rat 8
Publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date:
rat 8
Publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chōjūrō V, Seki Sanjūrō III (inset)

roles: Yamabayashi Fusahachi (right) and Inukai Genpachi (inset)

play: Satomi Hakkenden

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 1
Publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.: N81
signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujirō II (?), Sawamura Chōjūrō V

roles: musume Otoku, Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: ??/shita-uri

date:
rat 3
Publisher: Joshuya Kinzo

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Baikō IV, Bandō Takesaburō I

roles: Onatsu, Seijuro

play: Musume Ogitsui no tatehiki

size: ōban
censor seal:
??
date:
rat 5
Publisher: Iseya Chusuke

ref.: L121,p115
signature: Toyokuni ga

actor: Ichikawa Enzō

roles: Minamoto no Yoshitsune

play: Kanjincho

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date:
rat 9
Publisher: ?

ref.: N115

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints