Utagawa Kunisada (Toyokuni III)


back to Kunisada Home

 


"untitled set of five okubi-e in different cartouches"

 

last updated:

new pictures: 05/16/06

 

new information: 05/16/06

to: thumbnails

If you have matching informations and files or better files
please let me know and send them to: horstgraebner@kunisada.de

 

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: Iwai Tojaku I, Ichikawa Kuzō II, Bandō Hikosaburō IV, Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII

role: nakai no Oichi, Karaki Masaemon, gafuku Jubei, Yamaguchi Kurojiro, Shizuma

 

 

size: ōban
censor seal: kiwame
date: c. 1841/42
publisher: Joshuya Kinzo
ref.: ritsu-002-1671

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: Bandō Shūka I, Seki Sanjūrō III, Nakamura Utaemon IV, Ichikawa Kuzō II/Chichitaro II, Ichimura Uzaemon XII

role: watashimori Oichi, Okuyama Genshichi, Teraoka Heiemon, Owashi Bungo, Sato Yomoshichi

 

 

size: ōban
censor seal: kiwame
date: c. 1841/42
publisher: Joshuya Kinzo
ref.: ritsu-002-1672

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: Nakamura Utaemon IV (twice), Ichimura Uzaemon XII, Iwai Shijaku I, Seki Sanjūrō III

role: Nakamura as Naniwa no Jirosaku, Matsunaga Taizen, Atsuma no Yoshiro, Yukihime, Ranmaru

 

 

size: ōban
censor seal: kiwame
date: c. 1841/42
publisher: Joshuya Kinzo
ref.: ritsu-002-1673

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: Onoe Kikujirō II, Ichimura Uzaemon XII, Bandō Shūka I, Nakamura Utaemon IV, Ichikawa Kuzō II

role:

 

 

size: ōban
censor seal: kiwame
date: c. 1841/42
publisher: Joshuya Kinzo
ref.: N107

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: Arashi Kichisaburō III, Iwai Tojaku I, Onoe Kikujirō II, Sawamura Tosshō I, Ichikawa Ebizō V

role: Masakiyo, Mikuni Kojoro, Yukihime, Mashiba Hisayoshi, Kesori Kyuemon

 

 

size: ōban
censor seal: kiwame
date: c. 1841/42
publisher: Joshuya Kinzo
ref.: N107

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: 

role:

 

 

size: ōban
censor seal: kiwame
date: c. 1841/42
publisher: Joshuya Kinzo
ref.: N80

top
references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints