Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home


A collection of some Kunisada Surimono

kabuki scenes - ptychs

 

last updated:

new pictures: 01/16/13

 

new information: 01/16/13

 

sig: Gototei Kunisada ga

 

actors from left: Ichikawa Danjūrō VII, Nakamura Daikichi
roles from left: Mashiba Hisayoshi and his wife Oshizu

 

date: c. 1820
pub: Ryusai
ref: L40,p85, L13,p73

sig: Gototei Kunisada ga

 

actors from left: Iwai Hanshirō V, Ichikawa Danjūrō VII

 

date: c. 1825
ref: left: N2, right: N106

sig: Kōchōrō Kunisada ga

 

actors: left: Iwai Kumesaburō II, right: Ichikawa Danjūrō VII

 

date: c. 1833
ref: N90, L13

sig: Gototei Kunisada ga

 

actor: left:  Nakamura Nakazo III, Benkei and Ushiwakamaru

 

date: c. 1825
ref: L3, L78,p299

sig: Gototei Kunisada ga

 

actors: Ichikawa Danjūrō VII, Onoe Kikugorō III
roles: Fuwa Banzaemon, Nagoya Sanza
play: Sato no haru meibutsu amigasa performed at the Kawarazaki theatre in 1/1827

 

date: 1827
ref: N73, L3,p134f

sig: Kōchōrō Kunisada ga

 

roles: left: Rochishi, right: Shishin
play: Suikoden

 

date: c. 1830
ref: L3

sig: Kōchōrō Kunisada ga

 

scene: ?

 

date: c. 1830
ref:L3

sig: Gototei Kunisada ga

 

actors: Bandō Mitsugorō III, Ichikawa Danjūrō VII
roles: Shigetada, Kagekiyo
play: Kagekiyo

 

date: c. 1827
pub: Shunfudo Ryucho
ref: N73, L40,p116

sig: Gototei Kunisada ga

 

actors: Ichikawa Ebijuro I and Ichikawa Danjūrō VII
roles: Sato Toranasuke Masakiyo and Takechi Samanosuke
play: Saruwaka Hisago no Gumbei

 

date: c. 1820
ref: L52,p52, L64,p16

sig: Kōchōrō Kunisada ga

 

actors: Onoe Kikugorō III, Iwai Kumesaburō II

 

date: c. 1830
ref: N73

sig: attributed to Kunisada

 

actors: Ichikawa Danjūrō VII, Onoe Kikugorō III
roles: Fuwa Banzaemon, Nagoya Sanza
play: Saya-ate

 

date: c. 1830
ref: N73

sig: Gototei Kunisada ga

 

actors from left: Ichikawa Danjūrō VII and Segawa Kikunojō V

 

date: 1823
ref: N90

sig: Kōchōrō Kunisada ga

actors:
right:  Ichikawa Danjūrō VII and Bandō Zenji
left: Ichikawa Monnosuke III and Ichikawa KoIsaburō

 

date: 1823
ref: left N73, right N90

sig: Kōchōrō Kunisada ga

actors: Sawamura Gennosuke, Segawa Kikunojō, Ichikawa Danjūrō VII

 

date: c. 1835
ref: N114

sig: Gototei Kunisada ga

actors from left: Onoe Kikugorō, Iwai Kumesaburō II, Ichikawa Danjūrō VII
roles: Soga Juro Sukenari, nd, Soga Goro Tokimune

date: c. 1825
ref: L13

signature: Kōchōrō Kunisada ga

actor: Onoe Kikugorō III, Ichikawa Ebizō V, Matsumoto Kōshirō V
role: Umeomaru, Sakuramaro, Matsuomaru
play: Sugawara denju tenarai kagami

date: 1835
ref.: N43

signature: Gototei Kunisada ga

date: c. 1825
ref.: N121

sig: Gototei Kunisada ga

actors from left: Mitsugorō, Kumesaburō, Danjūrō
roles from left: Washi no Osaburo, the lady Kinugasa, Unno Kotaro Yukiuji
play: Seki no to

date: c. 1828
ref: L40, L36,p136

sig: Kunisada ga

actors: Bandō Mitsugorō III, Segawa Kikunojō V andIchikawa Danjūrō VII
roles: Minamoto no Yorimasa, ? and I no Hayata

date: c. 1820
ref: N73, L13,p86

sig: Kōchōrō Kunisada ga

actors from left: Onoe Kikugorō III, Ichikawa Danjūrō VII, Iwai Kumesaburō II
roles from left: Shimbei, Sukeroku, Agemaki
play: Sukeroku yukari no Edo zakura

date: c. 1830
ref: L40

sig: Kōchōrō Kunisada ga

actors from left: Fuwa Banzaemon, Iwai Kumesaburō II, Onoe Kikugorō
roles: Fuwa Banzaemon (left)

date: c. 1825/30
ref: N114

sig: oko Kunisada ga

 

actors: down: Danjūrō VII, top: Ichikawa Danjūrō V (Matsumoto Kōshirō V at L40)
roles: down: Mongaku Shonin, top: the Buddhist deity Fudo Myo-o

 

date: c. 1832
ref: N73, L40,p122

sig: Kōchōrō Kunisada ga

 

actors: down: Segawa Kikunojō V, top: Ichikawa
Danjūrō VII
roles: down: Umeomaru, top: Kan Shojo
play: Sugawara denju tenarai kagami performed at the Kawarazaki Theatre in 9/1832

 

date: 1832
ref: N73, L59,p78

sig: Kōchōrō Kunisada ga

 

actors: Bandō Mitsugorō IV and Onoe Kikugorō III
roles: Bandō as Sekibei and Onoe as Somezone

play: Tsumoru koi yuki seki no to

 

date: 1832
ref: N73, L40,p124

sig: Gototei Kunisada ga

 

actor: down: Ichikawa Danjūrō VII, top:  Segawa Kikunojō V
roles: down: Tsuna no Watanabe, top: Ibaraki

play: Modori-bashi

 

date: c. 1830
ref: L58,p23TOP
references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints