Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
two of more (?)

 

last updated:

new pictures: 01/05/07

 

new information: 08/31/05

 

two of more (?)

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII

roles: Aburaya Okon, Fukuoka Mitsugi

play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date: rat 4
publisher: Daikokuya Heikichi
ref:
N107-134-27f

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Ichikawa Danjuro VIII, Iwai Kumesaburo III

roles: Jiraya, Asazawaya Kishikawa

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 9
publisher: Izumiya Ichibei
ref: ritsu 101-1234,101-1235

signature: Toyokuni ga

actor: Bando Shuka I, Sawamura Chojuro V

roles:
Hashimotoya Shiraito, Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon


size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: right N86, left ritsu
 101-4034

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III

roles: Aburaya Okon, Fukuoka Mitsugi, oba Omine

play: Ise ondo koi no netaba

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
Publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.: N86

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: ?

play: ?

size: oban
censor seal: ??

date: rat 9
Publisher: ?

ref.: N86

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Ichikawa Ebizo V, Iwai Kumesaburo III, Ichikawa Danjuro VIII

roles: Hasuo hoshi, Tamao hime, Shume no Hangan

play: Rensho monogotari

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
Publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: NDL-304,305

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: Yokanbei, Yakanbei, Kuzunoha kitsune

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
Publisher: Joshuya Kinzo

ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actor: Arashi Rikan (left and right) (Arashi Rikaku ?), Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII

roles: Sadato tsuma Sodehagi, Abe Muneto Hachiman Taro, Abe Sadato

play: Oshu Adachigahara

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
Publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: ritsu 006-0518,006-0519

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII

roles: Sugi sakaya musume Omiwa, Kanawa Goro

play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 2
publisher: Fujiokaya Keijiro
ref: ritsu 100-2996,100-2997

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Ichikawa Danjuro VIII, Arashi Rikan III

roles: Asari Yoichi Yoshitada, Yoichi tsuma Hangaku

play: Wada gassen onna Maizuru

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 2
publisher: Tsujiokaya Bunsuke
ref: ritsu 100-5112,100-5113

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Sawamura Chojuro V, Arashi Kichisaburo III

roles: Yamabayashi Fusahachi, Inuta Kobungo

play: Satomi hakkenden

size: oban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 2
publisher: Tsujiya Yasubei
ref: ritsu 101-0538,101-0539

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Arashi Kangoro I, unknown, Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Hirogoro I, Arashi Rikan III

roles: ?

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata
date: rat 8
publisher: Wakasaya Yoichi
ref: ritsu 101-1282,101-1283

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Onoe Kikujiro II, Bando Shuka I

roles: nyobo Oyasu, Hashimotoya Shiraito

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Izutsuya Shokichi
ref: ritsu 101-4035,101-4036

signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikugoro II (left), Bando Shuka (center)

roles: Churo Onoe (left), Meshitsukai Oketsu (center)

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Kagaya Yasubei
ref:
N81

signature: Toyokuni ga

actor: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII

roles: Omiwa, Fukashichi

play: Imoseyama onna teikin

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Shimizuya Naojiro
ref:
N107(m341-013-01f)

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chojuro V (right)

roles: Tsubone Iwafuji (right)

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Sanoya Kihei
ref:
N

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints