Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
two of more (?)

 

last updated:

new pictures: 01/05/07

 

new information: 08/31/05

 

two of more (?)

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Aburaya Okon, Fukuoka Mitsugi

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date: rat 4
publisher: Daikokuya Heikichi
ref:
N107-134-27f

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Jiraya, Asazawaya Kishikawa

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 9
publisher: Izumiya Ichibei
ref: ritsu 101-1234,101-1235

signature: Toyokuni ga

actor: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V

roles:
Hashimotoya Shiraito, Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon


size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Maruya Kiyojiro

ref.: right N86, left ritsu
 101-4034

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Aburaya Okon, Fukuoka Mitsugi, oba Omine

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
Publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.: N86

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 9
Publisher: ?

ref.: N86

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Ichikawa Ebizō V, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hasuo hoshi, Tamao hime, Shume no Hangan

play: Rensho monogotari

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
Publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: NDL-304,305

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: Yokanbei, Yakanbei, Kuzunoha kitsune

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
Publisher: Joshuya Kinzo

ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actor: Arashi Rikan (left and right) (Arashi Rikaku ?), Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sadato tsuma Sodehagi, Abe Muneto Hachiman Taro, Abe Sadato

play: Oshu Adachigahara

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
Publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: ritsu 006-0518,006-0519

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sugi sakaya musume Omiwa, Kanawa Goro

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 2
publisher: Fujiokaya Keijiro
ref: ritsu 100-2996,100-2997

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Asari Yoichi Yoshitada, Yoichi tsuma Hangaku

play: Wada gassen onna Maizuru

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 2
publisher: Tsujiokaya Bunsuke
ref: ritsu 100-5112,100-5113

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Sawamura Chōjūrō V, Arashi Kichisaburō III

roles: Yamabayashi Fusahachi, Inuta Kobungo

play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Hama, Magome
date: rat 2
publisher: Tsujiya Yasubei
ref: ritsu 101-0538,101-0539

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Arashi Kangorō I, unknown, Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Hirogorō I, Arashi Rikan III

roles: ?

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
date: rat 8
publisher: Wakasaya Yoichi
ref: ritsu 101-1282,101-1283

signature: Toyokuni ga

actor: from l: Onoe Kikujirō II, Bandō Shūka I

roles: nyōbō Oyasu, Hashimotoya Shiraito

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Izutsuya Shokichi
ref: ritsu 101-4035,101-4036

signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikugorō II (left), Bandō Shūka (center)

roles: Churo Onoe (left), Meshitsukai Oketsu (center)

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Kagaya Yasubei
ref:
N81

signature: Toyokuni ga

actor: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Omiwa, Fukashichi

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Shimizuya Naojiro
ref:
N107(m341-013-01f)

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chōjūrō V (right)

roles: Tsubone Iwafuji (right)

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
publisher: Sanoya Kihei
ref:
N

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints