Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Scenes from Kabuki plays from 1852
Triptychs part 2

 

last updated:

new pictures: 11/30/02

 

new information: 08/30/05

 

 

Triptychs

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Baikō IV, Nakamura Tsuruzō I, Ichikawa Kodanji IV, Seki Sanjūrō III, Ichikawa Danjūrō VIII, unknown
roles: onnatachi Narukami Otsuru, detsuchi ??, Mibu imoto Kasane, Ukiyo Tohei, Kinugawa Tanizo, Okiku jitsu Utakata hime
play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: L53,p46, ritsu 006-2173
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Ebizō V, Iwai Kumesaburō III
roles: Shume no Hangan, Kumagai nyudo, Tamaori no ama
play: Rensho monogotari

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 3
publisher: Iseya Kanekichi

ref.: ritsu 100-4733
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kodanji IV, Seki Sanjūrō III, Ichikawa Danjūrō VIII
roles:
unread Yoemon nyōbō ?, unrread, Kinugawa Yoemon

play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Shimizuya Tsunejiro

ref.: ritsu 006-1905
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknown, Onoe Kikujirō II (left + center), Sawamura Chōjūrō V
roles: meshitsukai Ohatsu, chūrō Onoe, tsubone Iwafuji
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal:
Fuku, Muramatsu
date: rat 2ic
Publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: NDL-250,251,252

signature: Toyokuni ga
actors Bandō Takesaburō I, Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV, Bandō Hikosaburō IV
roles: unread, Koyo hoshi borei, unread: aisho Ofude (?) no ?, unread
play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Murata, Kinugasa
date:
rat 8
publisher: unread

ref.: ritsu 100-7396
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Onoe Baikō IV, Ichikawa Kodanji IV, Morita Kanya XI, Bandō Hikosaburō IV
roles: unread, Abe no Nakamaro rei, unread, Kibi daijin
play: Kinu Gyokuto wakoku no irifune

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 1
publisher: Moriya Jihei

ref.: N57, ritsu 100-3048
f

signature: Toyokuni ga
actors: Iwai Kumesaburō III,
Ichikawa Danjūrō VIII,
Arashi Rikan III
roles: Tachibana (?) hime, ???? Motome, Sugi sakaya musume Omiwa
play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal:
Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: N54, ritsu
100-2961ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Kuzō II, Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III
roles: Chokichi ane Oseki, Nuregami Chogoro, Hanaregoma no Chokichi
play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera/shita-uri
date:
rat 3
publisher: Iseya Chusuke

ref.: NDL-455ff, ritsu
101-2026ff

signature: Toyokuni ga
actors Onoe Baikō IV, Ichikawa Kodanji IV, Bandō Hikosaburō IV, Bandō Takesaburō I
roles: Hakata Omura joro, Akamatsu Shigetamaru, unread, Marikawa Shizuma
play: Otogi banashi Hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ebisuya Shōshichi

ref.: ritsu 006-1890f
f

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Kichisaburō III, Bandō Shūka I, Seki Sanjūrō III
roles: Ushijima Chikara, meshitsukai Ohatsu, unreadable
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: N1, N86, ritsu 201-2229
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: unknonwn, Arashi Rikan III, 2 unknown, Onoe Shinshichi III, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Ebizō V
roles: Hinadori, Sadaka, forground center: the servant Shimpei, above him koshimoto Kogiku, Kikiyau, Koganosuke, Kyozumi
play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Moriya Jihei

ref.:  L71,p173, ritsu 006-2207
ff

signature: Toyokuni ga
actors: ?

roles: Anju hime Osan, Gondo nijo Orachi, Sansho Dayu, Motoyoshi Yonosuke, unreadable
play: Mukashi banashi Sansho Dayu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Shimizuya Naojiro

ref.: N10

signature: Toyokuni ga
actors:  Ichikawa Enzō I, Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Ebizō V
roles: Hinadori, Sadaka, Koganosuke, Kyozumi
play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.: ritsu
006-0889ff

signature: Ichiyōsai and Kōchōrō Toyokuni ga
actors from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII (inset), Arashi Rikan III, unknown, Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Ebizō V (inset)
roles: Yokanbei, Abe no Yasuna (inset), Kuzunoha kitsune, Abe no Seimei, Yakanbei, Ashiya Doman Michitaru (inset)
play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
date:
rat 7
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 100-8977
ff

signature: Toyokuni ga
actors from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III, Asao Okuyama III, Ichikawa Komazō VII, Iwai Kumesaburō III
roles: Fukuoka Mitsugi, ryorinin Kisuke, nakai Manno, Aitamaya Kitaroku, Aburaya Okon
play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Murata, Kinugasa

date: rat 6
publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N86, ritsu 101-3810
fff

signature: Toyokuni ga
actors: right:Seki Kasuke, Ichimura Uzaemon XIII, left: Nakayama Ichizō, Sawamura Chōjūrō V, unknown
roles: Mondo nyōbō Oyasu, musume Otoku, Shokuro, unread, unread, Suzuki Mondo, Manjiro
play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 6
publisher: Mikawaya Tetsugoro

ref.: N86, ritsu 006-1366f

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints