Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Single and separated sheets

 

last updated:

new pictures: 10/15/06

 

new information: 08/31/05

 

Single sheets (?)

signature: Toyokuni ga

roles: Fukashichi and Omiwa

size: horizontal oban
censor seal:
??
date: rat 3
publisher:
?
Ref.: N8

signature: Toyokuni ga

play: Zoriuchi ?

size: horizontal oban
censor seal:
??
date: rat 3
publisher:
?
Ref.: N8

signature: Toyokuni ga

play: Sayauchi ?

size: horizontal oban
censor seal: ??

date: rat 3
publisher: ?

ref.: N8

print from an untitled series of popular Kabuki plays

signature: ?
actors: Seki Sanjuro III, Bando Shuka Iroles: Inukai Genpachii, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden

size: horizontal chuban
censor seal: ??

date: rat ?
publisher: ?

ref.: L66,p10

signature: Toyokuni ga

actors: Suketakaya Takasuke III, Ichimura Uzaemon XIII, unknown


 

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: unread

ref.: N1

signature: Toyokuni ga
actor: Arashi Rikan III, Iwai Kumesaburo III, Onoe Shinshichi III, Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Danjuro VIII
roles: yatsuko Yodohira, Sakura hime, Tonoi Shonosuke Seigen, Shokuro, Kiyomizu Seigen
play: Koi (goro mo) Karigane zome

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata/shita-uri

date:
rat 1
Publisher: Kagaya Yasubei

ref.: ritsu 100-8349
signature: Toyokuni ga
actor: Seki Sanjuro III, Bando Shuka I
roles: Inukai Genpachi, Inuzuka Shino
play: Satomi hakkenden


size: oban
censor seal: Hama, Magome

date:
rat 2
Publisher: Tsujiya Yasubei

ref.: ritsu 101-0525
signature: Toyokuni ga
actor: Bando Shuka I, Sawamura Chojuro V
role: meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji
play:
Sumidagawa tsui no kagamonsize: oban
censor seal:
??, shita-uri
date:
rat ?
Publisher:
Takanoya Tomoemon
ref.: N1

signature: Toyokuni ga
actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjuro VIII, Ichikawa Ebizo V, Ichikawa Kuzo II, Iwai Kumesaburo III
roles: ?
play: Koi (goro mo) Karigane zome


size: oban
censor seal: Mera, Watanabe, shita-uri

date:
rat 1
Publisher:
Hamadaya Tokubei

ref.:
N120-up2881
unknown: Kagamiyama (Women´s Chushingura)

signature: Toyokuni ga

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: horizontal oban
censor seal: ??

date: rat 2ic
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N1

signature: Toyokuni ga

play:  Sumidagawa tsui no kagamon

size: horizontal oban
censor seal: ??

date: rat 2ic
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N1

series "Satomi Hakkenden"

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chojuro V, Arashi Kichisaburo III, Seki Sanjuro III, Bando Shuka I
roles: ?
play:  Satomi hakkenden

size: horizontal oban
censor seal: Kinugasa, Murata, shita-uri

date: rat 1
publisher: Kiya Sojiro

ref.: N120-up2877

signature: Toyokuni ga

actors: Seki Sanjuro III, Sawamura Chojuro V, Arashi Kichiroku, Sawamura Genpei II
roles: ?
play:  Satomi hakkenden

size: horizontal oban
censor seal: Kinugasa, Murata, shita-uri

date: rat 1
publisher: Kiya Sojiro

ref.: N120-up2878

seperated sheets

signature: Toyokuni ga

actor:  Onoe Kikujiro II, Seki Sanjuro III

role:  musume Ofumi, Hidari Jingoro

play: ?


size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: ritsu 006-1362

signature: Toyokuni ga

actor:  Nakamura Utaemon IV

role: yaoya Hanbei

play: ?

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
Publisher: Kamaya Kihei

ref.: N2, ritsu 006-4115

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: Jiraiya

play: ?

size: oban
censor seal:

date:
rat ?
Publisher: ?

ref.: N
1

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjuro

roles: Jiraiya

play: ?


size: oban
censor seal:
??
date: rat 9
Publisher:
Yamamotoya Heikichi
ref.: N5

signature: Toyokuni ga

actor: Nakamura Kamenojo I

roles: Inenoya musume Okei

play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal:
Mera, Watanabe
/shita-uri

date: rat 7
Publisher: Ebisuya Shoshichi

ref.: N1, ritsu 006-1066

signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: ?

play: ?

size: oban
censor seal: ??

date: rat 5
Publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chojuro V

roles: Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: ??

date: rat 2ic
Publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actor: Ichikawa Danjuro VIII

roles: Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: ??

date: rat 9
Publisher: Isechu ??

ref.: N81

signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujiro II, Sawamura Gennosuke III, Otani Tomoemon IV

roles: Shinzaemon tsuma Omachi, Tamigaya Shinzaburo, Sekiguchi Sehei

play: ?

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
Publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: ritsu 006-0639

signature: Toyokuni ga

actor: Bando Shuka I

roles: Katsumi Anehe Ochiyo

play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri

date: rat 7
Publisher: Tamaya Sosuke

ref.: ritsu 006-1851

signature: Toyokuni ga

actor: Bando Shuka I

roles: ?

play: Hibari yamahime Sutematsu

size: oban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 11
Publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: ritsu 100-8015

signature: Toyokuni ga

actor: Bando Shuka I, Sawamura Chojuro V

roles: Katsumi Anehe Ochiyo, Inenoya Hanbei

play: Meiyo jinsei roku

size: oban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date:
rat 7
Publisher: Iseya Chusuke

ref.: ritsu 100-9383

signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujiro II

roles: ?

play: ?

size: oban
censor seal:

date:
rat 5
Publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: ritsu 101-0324

signature: Toyokuni ga

actor: Seki Sanjuro III

roles: ?

play: ?

size: oban
censor seal:

date:
rat 5
Publisher: Izutsuya Shokichi

ref.: ritsu 101-0325

signature: Toyokuni ga

actor: Arashi Rikan III

roles: Hanaregoma no Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: oban
censor seal:
Fuku, Muramatsu
date:
rat 2ic
Publisher: Minatoya Kohei

ref.: ritsu
101-1966

signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chojuro V

roles: Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal:
Mera, Watanabe
date:
rat 3
Publisher: Kiya Sojiro

ref.: ritsu 101-4033
signature: Toyokuni ga

actor: Ichikawa Danjuro VIII

roles: Jiraya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date:
rat 8
Publisher: Takadaya

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: the merchant Komatsuya Souhichi

play: ?

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date:
rat 8
Publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: ?

roles: ?

play: ?

size: oban
censor seal: Kinugasa, Murata

date:
rat 8
Publisher: Tsutaya Kichizo

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: Sawamura Chojuro V, Seki Sanjuro III (inset)

roles: Yamabayashi Fusahachi (right) and Inukai Genpachi (inset)

play: Satomi Hakkenden

size: oban
censor seal: ??

date: rat 1
Publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.: N81
signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Kikujiro II (?), Sawamura Chojuro V

roles: musume Otoku, Suzuki Mondo

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: oban
censor seal: ??/shita-uri

date:
rat 3
Publisher: Joshuya Kinzo

ref.: N1
signature: Toyokuni ga

actor: Onoe Baiko IV, Bando Takesaburo I

roles: Onatsu, Seijuro

play: Musume Ogitsui no tatehiki

size: oban
censor seal:
??
date:
rat 5
Publisher: Iseya Chusuke

ref.: L121,p115
signature: Toyokuni ga

actor: Ichikawa Saruzo

roles: Minamoto no Yoshitsune

play: Kanjincho

size: oban
censor seal: Hama, Magome

date:
rat 9
Publisher: ?

ref.: N115

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints