Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Diptychs (?)

 

last updated:

new pictures: 10/15/06

 

new information: 06/03/16

 

Diptychs (?)

signature: Toyokuni ga

actors: ?

role: right Genkainanda Uemon, left Shinome Kodashirō

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 9
publisher: Y
amamotoya Heikichi
ref.: N5

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjūrō V, Arashi Kichisaburō III

roles: Tabakoya Kihachi, Kumogiri Nizaemon

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Ebisuya Shōshichi

ref.:  ritsu-100-9386f, e.a.

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan

roles: Ogata Jiraiya, Takasago Yuminosuke

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Maruya Kiyojirō

ref.: L50,p 17,
ritsu 006-0921,006-0922

Signature: Toyokuni ga

actors: Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I

roles: Inukai Genpachi, Inuzuka Shinobu

play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: N81, ritsu 101-0523,101-0524

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Bandō Hikosaburō IV

roles: Koyo hoshi, Murota Sadayuki

play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Murataya Ichigorō

ref.: N86

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: xxx Motome, Iruka imoto Tachibana hime

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Sumiyoshiya Masagorō

ref.:  ritsu 100-3000,100-3001

Signature: Ichiyōsai (left) and  Kōchōrō (right)  Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesabur˘ III, Arashi Rikaku III   Ichikawa Danjūrō VIII (right)

roles: Sakura hime, Shimobe Yodohei, Kiyomiyu Seigen

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Kagaya Yasubei

ref.:  N81

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Jiraiya, Tagoto hime jitsuha Teruta

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: N3, NDL-3654f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Yumeno Jokichi, Jiraiya

play: Jiraiya G˘ketsu Monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Iseya Chūsuke

ref.: N75, ritsu 006-2643,006-2644

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, unknown

roles: Abe no Yasuna, Kuzunoha kitsune

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: unread

ref.: N2, N107

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Onoe Kikujorō II, Sawamura Chōjurō V,
Bandō Shuka I

roles: lnyobo Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera

date: rat 3
publisher: Mikawaya Tetsugorō

ref.: N5, ritsu 101-4044f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shuka I, Sawamura Chōjurō V

roles: Iwafuji, meshitsukai Ohatsu

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Hayashiya Shogorō

ref.: N86, NDL-308,309
ritsu 100-7724,100-7725

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat ?
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86

Signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Sansenya Gonroku, keisei Iwasaki

play: Tsuki no yanagi sato no kamisuki

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 1
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: N1

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III (twice ?)

roles: Abe no Yasuna, unread, Kuzunoha kitsune

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: N107-m141-008-02

Signature: Toyokuni ga

actors: 2 unknown, Asao Okuyama III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: unread, Shima no Otora, Yakama Shikaroku, Takarako jitsu Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: N107

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Mibu imoto Kasane, Kinugawa Tanizo

play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: N86, ritsu 006-2664,006-2665

signature: Toyokuni ga

actors: from left: Ichikawa Danjūrō VIII and Iwai Hanshiro VIII (Iwai Kumesaburō III)

roles: ?

play: Shinyoshiwara Suzume

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N69

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hanaregoma no Chokichi, Nuregami Chogorō

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat ?
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: N1, ritsu-006-1611f,101-1971f,e.a.

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shuka I, Sawamura Chōjurō V

roles: meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: l: N1, r: ritsu-006-0681

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, unknown, Asao Okuyama III, Bandō Shuka, Bandō Shuka I

roles: sendai Shimahatchi, Jiraiya, Yakama Shikaroku, Miyuki

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.:  ritsu 006-0699,066-0700

Signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Murasaki Daijin jitsu Jiraya, keisei Ayame

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Maruya Kiyojorō

ref.:  ritsu 006-1895,006-1896

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: inakamusume Otsuna, Jiraiya

play: Jiraya Goketsu Monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.:  ritsu 006-4975,101-1249,101-1250

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Nakayama Ichizō I, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: shoya Tokuemon, Sanshichiro Yoritaka

play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu-006-4976,100-6738f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baiko IV, Bandō Takesaburō I

roles: Ichimonjiya Saibei, Kanpei nyobo Okaru, Hayano Kanpei

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/
shita-uri
date: rat 3
publisher: Takanoya Tomoemon

ref.:  ritsu 100-0482,100-0483

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Yagen Jutaro, nyobo Orie

play: Chuko kanagaki koshaku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 11
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.:  ritsu 100-1257,100-1258

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Takesaburō I, Bandō Hikosaburō IV

roles: Yagen Jūtarō, Ono Sadakurō

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Minatoya Kohei

ref.:  ritsu 100-1283,100-1284

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baiko IV, Nakamura Aizo I

roles: Oboshi Yuranosuke, Teraoka nyobo Okita, unread

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 3
publisher: Iseya Kanekichi

ref.:  ritsu 100-1285,100-1286

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III (inset), Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII (inset)

roles: Riyashi Fukashichi, Tachibana hime, Soga no Iruka, Motome

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: ?

ref.:  ritsu 100-3002,100-3003

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Fukashichi, OmiwaShōkichi

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Izuya Sankichi

ref.:  ritsu 100-3002,100-3003

Signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Kichisaburō III (left)

roles: Jinriki Tamigorō, Yamada Saburō tsuma Owasa

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.:  ritsu-101-0642,201-2201,201-2200

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Hikosaburō IV, Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV

roles: Kibi daijin, Abe no Nakamaro no rei, unread

play: Kinu Gyokuto wakoku no irifune

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Izutsuya Shōkichi

ref.:  ritsu 100-3046,100-3047

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Kumagai Joro Naozane, mukan taifu Atsumori

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

ref.:  ritsu 100-4791,100-4792

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Kumagai Joro (Naozane), taifu Atsumori

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:  ritsu 100-4795,100-4796

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Onoe Kikujorō II, Ichikawa Ebizo V

roles: Kumagai nyobo Sagami, Kumagai Jorō Naozane

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:  ritsu 100-4882,100-4883

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Kikugorō IV

roles: unread, aisho Shigenokata

play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:  ritsu 100-5460,100-5461

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Bandō Hikosaburō IV,
Onoe Baiko IV

roles: unread, Gofukuya Jubee, Heisaku musume Okome

play: Igagoe Yomikiri koshaku

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Ebiya Rinnosuke

ref.:  ritsu 100-6218,100-6219

Signature: shi-e no oju Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Bandō Shuka I

roles: tsubone Iwafuji, meshitsukai Ohatsu

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Joshuya Kinzo

ref.:  ritsu 100-7583,100-7584

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Arashi Kichisaburō III, Onoe Kikujorō II

roles: ?

play: Hibari yamahime Sutematsu

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 10
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.:  ritsu 100-8016,100-8017

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sakura hime, Kiyomizu Seigen

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
/shita-uri
date: rat 1
publisher: Minatoya Kohei

ref.:  ritsu 100-8339,100-8340

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Arashi Rikan III,
Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sakura hime, yatsuko Yodohira, Seigen onryo

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal:
Kinugasa, Murata/shita-uri
date: rat 1
publisher: Shimizuya Naojorō

ref.:  ritsu 100-8341,100-8342

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Arashi Kichisaburō III

roles: Tabakoya Kihachi, Kumokiri Nizaemon

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.:  ritsu 100-9375,100-9376

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Arashi Kichisaburō III,
Bandō Shuka I

roles: Tabakoya Kihachi, Sujikawa Genjūrō, Kihachi nyobo Oume

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Moriya Jihei

ref.:  ritsu 100-9388,100-9389

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shuka I, Arashi Kichisaburō III,
Sawamura Chōjurō V

roles: Kihachi nyobo Oume, Sujikawa Genjūrō, Tabakoya Kihachi

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Maruya Kiyojorō

ref.:  ritsu 100-9390,100-9391

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: unknown, Sawamura Chōjurō V

roles: xx Hanbei nyobo Ochiyo , Inenoya Hanbei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.:  ritsu 100-9426,100-9427

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shuka I, Seki Sanjūrō III

roles: Danshichi-shima no Okaji, Giheiji obaa

play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 5
publisher: Hayashiya Shogorō

ref.:  ritsu 101-0328,101-0329

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Seki Sanjūrō III

roles: Inuyama Dosetsu, Inukawa Sosuke

play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Nakajima Sosuke

ref.:  ritsu 101-0536,101-0537

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Jiraiya, Koshiji

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Izumiya Ichibei

ref.:  ritsu 101-1247,101-1248

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Nuregami Chogorō, Hanaregoma Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 3
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.:  ritsu 101-2020,101-2021

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Nakamura Fukusuke I, Bandō Shuka I,
Nakamura Utaemon IV

roles: Iga no Kotaro Tomoyuki, Shunto Shinzaemon nyobo Otoki, Iga Shikibu Jinnojo Mitsumune borei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.:  ritsu 101-5580,101-5581

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shuka I, Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III

roles: shirabyoshi Hanako, Kongarabo, Seitakabo

play: Kyoganoko musume Dojoji

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.:  ritsu 101-6001f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Asao Okuyama III

roles: ?

play: Shinyoshiwara Suzume

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 10
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.:  ritsu 101-6676,101-6677

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baiko IV, Bandō Takesaburō I, Nakamura Tsuruzo I

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

ref.:  ritsu 101-7211,101-7212

Signature: Toyokuni ga

actors: Onoe Kikujorō II, Arashi Kichisaburō III

roles: Yamada Saburō tsuma Owasa, Jinriki Tamigorō

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Iseya Kanekichi

ref.:  NDL-614f

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat ?
publisher: Kamaya Kihei

ref.:  N1

Signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Shuka I, Bandō Itaro, Sawamura Chōjurō V

roles: meshitsukai Ohatsu, unread, tsubone Iwafuji

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 3
publisher: Tsuruya Ume

ref.:  N1

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 9
publisher: ?

ref.:  N2

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.:  N2

Signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Danjūrō VIII, Mimasu Daigorō IV

roles: Musashibo Benkei, onzoshi Ushiwakamaru

play: ?

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu-101-6594f

Signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Shuka I, Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III

roles: shirabyoshi Hanako, Kongarabo, Seitakabo

play: Kyoganoko musume Dojoji

size: ōban
censor seal:
??
date: rat ?
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.:  N54

Signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chōjurō V, Nakamura Kantarō I, Bandō Shuka I

roles: Danshichi no Gihei, banto Denhachi, Danshichi-shima no Okaji

play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.:  N107(m241-020-01(01)f)

Signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Takesaburō I, Ichikawa Kodanji IV

roles: Enya Hangan, Taka Moronao

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.:  N107(n054-049(01)f)

Signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hanaregoma Chōkichi, Nuregami Chōgorō

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Izuya Sankichi

ref.:  ritsu-101-1967f

Signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hanaregoma Chōkichi, Nuregami Chōgorō

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Enshuya Hikobei

ref.:  ritsu-101-1969f

Signature: Toyokuni ga

actors: nd, Onoe Kikujorō II

roles: unread, Mukan no Tayu Atsumori

play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 4
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: N115

Signature: Toyokuni ga

actors: nd, nd, Iwai Kumesaburō III

roles: nd, Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 6
publisher: Kobayashiya Matsugorō

ref.: N119

Signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sakura hime, Seigen

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: ?

ref.:  NDL-795f

 

Signature: Toyokuni ga

actors: Seki Sanjūrō III (bottom), Bandō Shuka I

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??/shita-uri
date: rat 1
publisher: ?

ref.:  ritsu 101-0526,101-0527

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints