Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

Scenes from Kabuki plays from 1852
Diptychs (?)

 

last updated:

new pictures: 10/15/06

 

new information: 06/03/16

 

Diptychs (?)

signature: Toyokuni ga

actors: ?

role: right Genkainanda Uemon, left Shinome Kodashirō

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 9
publisher: Y
amamotoya Heikichi
ref.: N5

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjūrō V, Arashi Kichisaburō III

roles: Tabakoya Kihachi, Kumogiri Nizaemon

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Ebisuya Shōshichi

ref.:  ritsu-100-9386f, e.a.

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan

roles: Ogata Jiraiya, Takasago Yuminosuke

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Maruya Kiyojirō

ref.: L50,p 17,
ritsu 006-0921,006-0922

Signature: Toyokuni ga

actors: Seki Sanjūrō III, Bandō Shūka I

roles: Inukai Genpachi, Inuzuka Shinobu

play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Yorozuya Kichibei

ref.: N81, ritsu 101-0523,101-0524

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Bandō Hikosaburō IV

roles: Koyo hoshi, Murota Sadayuki

play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Murataya Ichigorō

ref.: N86

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: xxx Motome, Iruka imoto Tachibana hime

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Sumiyoshiya Masagorō

ref.:  ritsu 100-3000,100-3001

Signature: Ichiyōsai (left) and  Kōchōrō (right)  Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesabur˘ III, Arashi Rikaku III   Ichikawa Danjūrō VIII (right)

roles: Sakura hime, Shimobe Yodohei, Kiyomiyu Seigen

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Kagaya Yasubei

ref.:  N81

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Jiraiya, Tagoto hime jitsuha Teruta

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.: N3, NDL-3654f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Yumeno Jokichi, Jiraiya

play: Jiraiya G˘ketsu Monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Iseya Chūsuke

ref.: N75, ritsu 006-2643,006-2644

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, unknown

roles: Abe no Yasuna, Kuzunoha kitsune

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: unread

ref.: N2, N107

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Onoe Kikujorō II, Sawamura Chōjurō V,
Bandō Shūka I

roles: lnyōbō Oyasu, Suzuki Mondo, Hashimotoya Shiraito

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Watanabe, Mera

date: rat 3
publisher: Mikawaya Tetsugorō

ref.: N5, ritsu 101-4044f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjurō V

roles: Iwafuji, meshitsukai Ohatsu

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Hayashiya Shogorō

ref.: N86, NDL-308,309
ritsu 100-7724,100-7725

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat ?
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N86

Signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Sansenya Gonroku, keisei Iwasaki

play: Tsuki no yanagi sato no kamisuki

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 1
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.: N1

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III (twice ?)

roles: Abe no Yasuna, unread, Kuzunoha kitsune

play: Ashiya dauman ochi kagami

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.: N107-m141-008-02

Signature: Toyokuni ga

actors: 2 unknown, Asao Okuyama III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: unread, Shima no Otora, Yakama Shikaroku, Takarako jitsu Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: N107

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Mibu imoto Kasane, Kinugawa Tanizo

play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.: N86, ritsu 006-2664,006-2665

signature: Toyokuni ga

actors: from left: Ichikawa Danjūrō VIII and Iwai Hanshirō VIII (Iwai Kumesaburō III)

roles: ?

play: Shinyoshiwara Suzume

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.: N69

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hanaregoma no Chokichi, Nuregami Chogorō

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat ?
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: N1, ritsu-006-1611f,101-1971f,e.a.

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjurō V

roles: meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.: l: N1, r: ritsu-006-0681

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, unknown, Asao Okuyama III, Bandō Shūka, Bandō Shūka I

roles: sendai Shimahatchi, Jiraiya, Yakama Shikaroku, Miyuki

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Yamamotoya Heikichi

ref.:  ritsu 006-0699,066-0700

Signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Murasaki Daijin jitsu Jiraya, keisei Ayame

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Maruya Kiyojorō

ref.:  ritsu 006-1895,006-1896

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: inakamusume Otsuna, Jiraiya

play: Jiraya Goketsu Monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.:  ritsu 006-4975,101-1249,101-1250

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Nakayama Ichizō I, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: shoya Tokuemon, Sanshichiro Yoritaka

play: Kozote Kuruwa Mimasu no date zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 12
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu-006-4976,100-6738f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baikō IV, Bandō Takesaburō I

roles: Ichimonjiya Saibei, Kanpei nyōbō Okaru, Hayano Kanpei

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/
shita-uri
date: rat 3
publisher: Takanoya Tomoemon

ref.:  ritsu 100-0482,100-0483

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Yagen Jutaro, nyōbō Orie

play: Chuko kanagaki koshaku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 11
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.:  ritsu 100-1257,100-1258

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Takesaburō I, Bandō Hikosaburō IV

roles: Yagen Jūtarō, Ono Sadakurō

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Minatoya Kohei

ref.:  ritsu 100-1283,100-1284

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Hikosaburō IV, Onoe Baikō IV, Nakamura Aizō I

roles: Oboshi Yuranosuke, Teraoka nyōbō Okita, unread

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 3
publisher: Iseya Kanekichi

ref.:  ritsu 100-1285,100-1286

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III (inset), Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII (inset)

roles: Riyashi Fukashichi, Tachibana hime, Soga no Iruka, Motome

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: ?

ref.:  ritsu 100-3002,100-3003

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Fukashichi, OmiwaShōkichi

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Izuya Sankichi

ref.:  ritsu 100-3002,100-3003

Signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Kichisaburō III (left)

roles: Jinriki Tamigorō, Yamada Saburō tsuma Owasa

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Hamadaya Tokubei

ref.:  ritsu-101-0642,201-2201,201-2200

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Hikosaburō IV, Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV

roles: Kibi daijin, Abe no Nakamaro no rei, unread

play: Kinu Gyokuto wakoku no irifune

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Izutsuya Shōkichi

ref.:  ritsu 100-3046,100-3047

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Kumagai Joro Naozane, mukan taifu Atsumori

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

ref.:  ritsu 100-4791,100-4792

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Kumagai Joro (Naozane), taifu Atsumori

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:  ritsu 100-4795,100-4796

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Onoe Kikujorō II, Ichikawa Ebizō V

roles: Kumagai nyōbō Sagami, Kumagai Jorō Naozane

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:  ritsu 100-4882,100-4883

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Kikugorō IV

roles: unread, aisho Shigenokata

play: Otogi banashi hakata no imaori

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
publisher: Daikokuya Heikichi

ref.:  ritsu 100-5460,100-5461

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Bandō Hikosaburō IV,
Onoe Baikō IV

roles: unread, Gofukuya Jubee, Heisaku musume Okome

play: Igagoe Yomikiri koshaku

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Ebiya Rinnosuke

ref.:  ritsu 100-6218,100-6219

Signature: shi-e no oju Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Bandō Shūka I

roles: tsubone Iwafuji, meshitsukai Ohatsu

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Joshuya Kinzo

ref.:  ritsu 100-7583,100-7584

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Arashi Kichisaburō III, Onoe Kikujorō II

roles: ?

play: Hibari yamahime Sutematsu

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 10
publisher: Yamaguchiya Tobei

ref.:  ritsu 100-8016,100-8017

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sakura hime, Kiyomizu Seigen

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata
/shita-uri
date: rat 1
publisher: Minatoya Kohei

ref.:  ritsu 100-8339,100-8340

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Arashi Rikan III,
Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sakura hime, yatsuko Yodohira, Seigen onryo

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal:
Kinugasa, Murata/shita-uri
date: rat 1
publisher: Shimizuya Naojorō

ref.:  ritsu 100-8341,100-8342

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Arashi Kichisaburō III

roles: Tabakoya Kihachi, Kumokiri Nizaemon

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Tsutaya Kichizō

ref.:  ritsu 100-9375,100-9376

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Arashi Kichisaburō III,
Bandō Shūka I

roles: Tabakoya Kihachi, Sujikawa Genjūrō, Kihachi nyōbō Oume

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Moriya Jihei

ref.:  ritsu 100-9388,100-9389

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shūka I, Arashi Kichisaburō III,
Sawamura Chōjurō V

roles: Kihachi nyōbō Oume, Sujikawa Genjūrō, Tabakoya Kihachi

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 7
publisher: Maruya Kiyojorō

ref.:  ritsu 100-9390,100-9391

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: unknown, Sawamura Chōjurō V

roles: xx Hanbei nyōbō Ochiyo , Inenoya Hanbei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.:  ritsu 100-9426,100-9427

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shūka I, Seki Sanjūrō III

roles: Danshichi-shima no Okaji, Giheiji obaa

play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 5
publisher: Hayashiya Shogorō

ref.:  ritsu 101-0328,101-0329

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Sawamura Chōjurō V, Seki Sanjūrō III

roles: Inuyama Dosetsu, Inukawa Sosuke

play: Satomi hakkenden

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Nakajima Sosuke

ref.:  ritsu 101-0536,101-0537

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Jiraiya, Koshiji

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Izumiya Ichibei

ref.:  ritsu 101-1247,101-1248

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Nuregami Chogorō, Hanaregoma Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe
/shita-uri
date: rat 3
publisher: Wakasaya Yoichi

ref.:  ritsu 101-2020,101-2021

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Nakamura Fukusuke I, Bandō Shūka I,
Nakamura Utaemon IV

roles: Iga no Kotaro Tomoyuki, Shunto Shinzaemon nyōbō Otoki, Iga Shikibu Jinnojo Mitsumune borei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.:  ritsu 101-5580,101-5581

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Bandō Shūka I, Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III

roles: shirabyoshi Hanako, Kongarabo, Seitakabo

play: Kyoganoko musume Dojoji

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Tsujiya Yasubei

ref.:  ritsu 101-6001f

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII, Asao Okuyama III

roles: ?

play: Shinyoshiwara Suzume

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 10
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.:  ritsu 101-6676,101-6677

Signature: Toyokuni ga

actors: from l: Ichikawa Kodanji IV, Onoe Baikō IV, Bandō Takesaburō I, Nakamura Tsuruzō I

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Kagaya Yasubei

ref.:  ritsu 101-7211,101-7212

Signature: Toyokuni ga

actors: Onoe Kikujorō II, Arashi Kichisaburō III

roles: Yamada Saburō tsuma Owasa, Jinriki Tamigorō

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Iseya Kanekichi

ref.:  NDL-614f

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat ?
publisher: Kamaya Kihei

ref.:  N1

Signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Shūka I, Bandō Itaro, Sawamura Chōjurō V

roles: meshitsukai Ohatsu, unread, tsubone Iwafuji

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 3
publisher: Tsuruya Ume

ref.:  N1

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??
date: rat 9
publisher: ?

ref.:  N2

Signature: Toyokuni ga

actors: ?

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.:  N2

Signature: Toyokuni ga

actors:  Ichikawa Danjūrō VIII, Mimasu Daigorō IV

roles: Musashibo Benkei, onzoshi Ushiwakamaru

play: ?

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: ritsu-101-6594f

Signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Shūka I, Arashi Kichisaburō III, Seki Sanjūrō III

roles: shirabyoshi Hanako, Kongarabo, Seitakabo

play: Kyoganoko musume Dojoji

size: ōban
censor seal:
??
date: rat ?
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.:  N54

Signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chōjurō V, Nakamura Kantarō I, Bandō Shūka I

roles: Danshichi no Gihei, banto Denhachi, Danshichi-shima no Okaji

play: Shinzo Tsurifune kidan

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 5
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.:  N107(m241-020-01(01)f)

Signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Takesaburō I, Ichikawa Kodanji IV

roles: Enya Hangan, Taka Moronao

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
publisher: Tsujiokaya Bunsuke

ref.:  N107(n054-049(01)f)

Signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hanaregoma Chōkichi, Nuregami Chōgorō

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Izuya Sankichi

ref.:  ritsu-101-1967f

Signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Hanaregoma Chōkichi, Nuregami Chōgorō

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 2
publisher: Enshuya Hikobei

ref.:  ritsu-101-1969f

Signature: Toyokuni ga

actors: nd, Onoe Kikujorō II

roles: unread, Mukan no Tayu Atsumori

play: ?

size: ōban
censor seal: ??

date: rat 4
publisher: Yamazakiya Seishichi

ref.: N115

Signature: Toyokuni ga

actors: nd, nd, Iwai Kumesaburō III

roles: nd, Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 6
publisher: Kobayashiya Matsugorō

ref.: N119

Signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sakura hime, Seigen

play: Koigoromo Karigane zome

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 1
publisher: ?

ref.:  NDL-795f

 

Signature: Toyokuni ga

actors: Seki Sanjūrō III (bottom), Bandō Shūka I

roles: ?

play: ?

size: ōban
censor seal:
??/shita-uri
date: rat 1
publisher: ?

ref.:  ritsu 101-0526,101-0527

TOP

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints