Utagawa Kunisada (Toyokuni III) double half-length actors 1852 no series

 

Utagawa Kunisada (Toyokuni III)

back to Kunisada Home

 

Kunisada double half-length actor portraits from 1852
 

last updated:

new pictures: 12/15/02

 

new information: 09/02/05

Do you have more informations? Please send them to: horstgraebner@kunisada.de

 

Images

Data

 

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Jiraya no Henshin, Tagoto hime no henshin

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Minatoya Kohei

carver: ?
Ref.: N1

signature: Toyokuni ga

actors: Nakamura Utaemon IV, Nakamura Fukusuke I

roles: Iga Shikibu Jinnojo Mitsumune no rei, Iga no Kotaro Tomoyuki

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 6
publisher: unread

carver: ?
Ref.: ritsu 006-0599,006-1056

signature: Toyokuni ga

actors: unknown,Arashi Kichisaburō III

roles: Inenoya musume Okei, Kumokiri Nizaemon

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 7
publisher: Iseya Chusuke

carver: ?
Ref.: ritsu-006-0996

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Fukuoka Mitsugi, Aburaya Okon

play: Ise ondo koi no netaba

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 4
publisher: Hayashiya Shogoro

carver: ?
Ref.: NDL-3703, ritsu 101-3797

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: Jiraiya, Tagoto hime

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Ebisuya Shōshichi

carver: ?
Ref.: ritsu 006-0431

signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Takesaburō I, Onoe Baikō IV

roles: Marikawa Shizuma, Hakata Omura joro

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Tamaya Sosuke

carver: ?
Ref.: ritsu 006-4310,101-0880

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Sugi sakaya musume Omiwa, Kanawa Goro Imakuni

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 2ic
publisher: Izutsuya Shokichi

carver: ?
Ref.: ritsu 006-1006

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Tachibana hime, xxx Motome

play: Imoseyama onna teikin

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Hayashiya Shogoro

carver: ?
Ref.: ritsu 006-1008,006-1012

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Ebizō V, Iwai Kumesaburō III

roles: Hasuo hoshi, Tamao hime

play: Rensho monogotari

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 3
publisher: Joshuya Kinzo

carver: ?
Ref.: ritsu 006-1049

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Kuzō II, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: xx Taro, Jiraiya

play: Jiraiya goketsu monogatari

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 8
publisher: Ebisuya Shōshichi

carver: ?
Ref.: ritsu 006-1740

signature: Toyokuni ga

actors: Asao Okuyama III, Iwai Kumesaburō III

roles: Hirayama no Mushadokoro Sueshige, Kumagai Kojiro Naoie

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher:
unread
carver: ?
Ref.: ritsu 006-1356,100-4800

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Ichikawa Enzō I

roles: Kumagai Jiro Naozane, Atsumori midai Tamao hime

play: Ichinotani futaba gunki

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher:
unread
carver: ?
Ref.: ritsu 006-1936

signature: Toyokuni ga

actors: Iwai Kumesaburō III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: ?

play: Shinyoshiwara Suzume

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Minatoya Kohei

carver: ?
Ref.: ritsu 006-2140

signature: Toyokuni ga

actors: Nakamura Fukusuke I, Bandō Shūka I

roles: ?

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
publisher: Yamaguchiya Tobei

carver: ?
Ref.: ritsu 006-2144

signature: Toyokuni ga

actors: Onoe Baikō IV, Bandō Takesaburō I

roles: koshimoto Okaru, Hayano Kanpei

play: Yayoi no hana iroha no honsetsu

size: ōban
censor seal: Kinugasa, Murata

date: rat 3
publisher: Hayashiya Shogoro

carver: ?
Ref.: ritsu 100-1499

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Ebizō V, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Musashibo Benkei, Togashi Saemon

play: Kanjincho

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Minatoya Kohei

carver: ?
Ref.: ritsu 100-2779

signature: Toyokuni ga

actors: Ichimura Uzaemon XIII, Bandō Shūka I

roles: ?

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 9
publisher: Ibaya Sensaburo

carver: ?
Ref.: ritsu 100-6167

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Kichisaburō III, Nakamura Kamenojō I

roles: Kumokiri Nizaemon, Inenoya musume Okei

play: Meiyo jinsei roku

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe

date: rat 7
publisher: Yamaguchiya Tobei

carver: ?
Ref.: ritsu 100-9378

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Iwai Kumesaburō III

roles: ?

size: ōban
censor seal: Hama, Magome

date: rat 1
publisher:
?
carver: ?
Ref.: ritsu 101-0142

signature: Toyokuni ga

actors: Ichikawa Danjūrō VIII, Arashi Rikan III

roles: Nuregami Chogoro, Hanaregoma Chokichi

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 1
publisher: Hayashiya Shogoro

carver: ?
Ref.: ritsu 101-0142

signature: Toyokuni ga

actors: Arashi Rikan III, Ichikawa Danjūrō VIII

roles: Nuregami, unread

play: Futatsu chocho kuruwa nikki

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 1
publisher: Joshuya Kinzo

carver: ?
Ref.: ritsu 101-0142

signature: Toyokuni ga

actors: Sawamura Chōjūrō V, Bandō Shūka I

roles: ?

size: ōban
censor seal: Fuku, Muramatsu

date: rat 1
publisher: Enomotoya Kichibei

carver: ?
Ref.: ritsu 101-0142

signature: Toyokuni ga

actors: Bandō Shūka I, Sawamura Chōjūrō V

roles: meshitsukai Ohatsu, tsubone Iwafuji

play: Sumidagawa tsui no kagamon

size: ōban
censor seal: Mera, Watanabe/shita-uri

date: rat 3
publisher: Joshuya Kinzo

carver: ?
Ref.: N107-m241-019-02

top
half-length actor portraits thumbnails
references

Utagawa Kunisada (Toyokuni III) - series and prints